Zdolności wielozadaniowych śmigłowców z PZL-Świdnik dla wzmocnienia floty Sił Zbrojnych RP. Doskonałość operacyjna i rozwój krajowego przemysłu lotniczego

16 May 2022

PZL-Świdnik proponuje Siłom Zbrojnym nowe, polskie śmigłowce wielozadaniowe opracowane na bazie awangardowych platform – wydajnych operacyjnie, ekonomicznych i charakteryzujących się wysoką przeżywalnością. Co ważne, zaangażowanie krajowego zespołu inżynieryjnego ze świdnickich zakładów umożliwiłoby przyszłą modernizację i modyfikację polskich wariantów zgodnie z ewoluującymi potrzebami Sił Zbrojnych, a dalszy rozwój zdolności krajowego przemysłu śmigłowcowego umacniałby bezpieczeństwo Polski, dzięki silnej bazie technologicznej i logistycznej na terytorium kraju.

 

Okres pandemii, a także pojawiające się scenariusze zagrożeń wykazują dobitnie, że strategiczne łańcuchy dostaw, wyzwania logistyczne i pilne potrzeby wojska wymagają stałego umacniania krajowej produkcji z wykorzystaniem technologii na poziomie światowym. 

 

PZL-Świdnik posiadając pełne zdolności do projektowania, rozwoju, produkcji, modernizacji i serwisowania śmigłowców w całym ich cyklu użytkowania jest przygotowany na szybkie uruchomienie produkcji śmigłowców wielozadaniowych, które odpowiadałyby na pilne potrzeby Sił Zbrojnych. Dla wyzwań, które wymagają średniej platformy śmigłowcowej  proponujemy AW139W (rozwiązanie klasy 7-tonowej) oraz AW149 (w klasie 8,5 tony).
AW139W – wojskowy śmigłowiec na bazie sprawdzonej platformy AW139 jest najczęściej wybierany w tej klasie wagowej na świecie do szerokiego zastosowania, natomiast AW149, będąc także wykorzystywanym globalnie, jest również pretendentem sił zbrojnych wielu krajów, zastąpiłby tam wychodzące ze służby wiropłaty w tej kategorii wagowej. Polskie wersje tych śmigłowców mogłyby być rozwijane w świdnickich zakładach, uzupełniając flotę Sił Zbrojnych wykorzystujących szeroko stare platformy z rodziny Mi, których zużycie oraz baza przemysłowa wymagać będą zastąpienia nowymi - najlepiej polskimi śmigłowcami. Posiadane przez PZL-Świdnik zdolności pozwalają, co dzisiaj jest niezwykle istotne, zabezpieczać dostawy na przykład w wypadku kryzysów naturalnych, jak pandemia koronawirusa, która zakłóciła światowe łańcuchy dostaw, czy konfliktów militarnych, które mogą wyczerpywać światowe zdolności szybkich operacji logistycznych i innych. Z tej perspektywy koncepcja zakupu śmigłowców na potrzeby Sił Zbrojnych RP w zakładach, które nie tylko funkcjonują na terytorium Polski, ale również posiadają tu szeroką sieć dostawców, może być kluczowa dla bezpieczeństwa krajowego.
 

 

Śmigłowce W-3 oraz nowe z rodziny AW z PZL-Świdnik

 

Śmigłowce z PZL-Świdnik do zadań militarnych na platformie W-3 są w służbie Sił Zbrojnych od wielu lat, a część z nich wykorzystywana była podczas zagranicznych misji wojskowych. Na bazie W-3 powstał wojskowy, uzbrojony Głuszec i Anakonda do zadań poszukiwawczo-ratowniczych (SAR). Ewoluujące potrzeby wojska, w 70-letniej historii PZL-Świdnik, spotykały się zawsze z pełną mobilizacją sił produkcyjnych i rozwojowych. Dzisiaj wychodzimy z inicjatywą wspierającą tworzenie nowych zdolności w zakresie wielozadaniowych misji  wojskowych na bazie nowej generacji platform śmigłowcowych tj. AW139 lub większej AW149. Niezależna krajowa produkcja z wykorzystaniem polskiego łańcucha dostaw i stałym dopływem najnowszych technologii światowych jest gwarantem suwerenności, efektywności tak militarnej, jak i przemysłowej. 

 

Co warte podkreślenia, z punktu widzenia koszt-efekt, nasze średnie śmigłowce wielozadaniowe najnowszej generacji charakteryzują niskie koszty operacyjne i eksploatacyjne, umożliwiają diagnostykę i przewidywanie obsług według najnowszych standardów dla utrzymania wysokiego stopnia operacyjności floty i gwarantują wysoką niezawodność. 

 

Śmigłowce wielozadaniowe we współczesnych teatrach zagrożeń

 

Śmigłowce wielozadaniowe są licznie reprezentowane we flotach krajowych na całym świecie, stanowiąc militarną bazę powietrzną do realizacji szeregu misji, ale też przejmują wiele zadań wspierających ludność cywilną. 

 

Śmigłowce wielozadaniowe bardzo dobrze wpisują się w wymagania pola walki, zapewniając manewrowość i elastyczność. Pozwalają przenieść bliżej pola walki sensory i efektory, zabezpieczają także siłę żywą, wspomagają ewakuację i niosą zabezpieczenie medyczne. Zapewniają one siłom własnym wysoką manewrowość, czyli zdolności do przemieszczania się, rozpraszania i koncentrowania w szybkim tempie. Jednocześnie śmigłowce spełniają ważny wymóg elastyczności i możliwości działania w oderwaniu od infrastruktury, w tym lotnisk, lądowisk, twardej infrastruktury. Zapewniają również wspieranym oddziałom autonomiczność na poziomie taktycznym i operacyjnym w domykaniu łańcucha decyzyjnego tzw. kill chain, czyli pozyskiwaniu własnych danych poprzez własne sensory i rażeniu przeciwnika. 

Śmigłowce wielozadaniowe są wykorzystywane także do przechwytywania celów powietrznych o prędkości lotu zbyt niskiej dla myśliwców, których minimalna prędkość nie pozwala na realizację takich zadań w warunkach nadzoru przestrzeni powietrznej.
 

Nowe polskie śmigłowce wielozadaniowe dla polskich Sił Zbrojnych z PZL-Świdnik

 

Proponowane przez PZL-Świdnik wielozadaniowe śmigłowce zapewnią możliwość wsparcia ogniowego z powietrza oraz zbrojnej eskorty dzięki systemom zarządzania misją i uzbrojeniu rakietowemu, które uzupełniają montowane w drzwiach karabiny obsługiwane przez załogę. Zewnętrzne zasobniki z ciężkimi karabinami maszynowymi, działkiem oraz kierowanymi i niekierowanymi pociskami rakietowymi zapewnią skalowalne zdolności zwalczania zagrożeń, zwiększające skuteczność działania w warunkach bojowych.

Możliwości na polu walki od C2 (Command & Control) do C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) zapewnia w zależności od misji specjalnie do tego przeznaczona konsola w kabinie, zintegrowana z systemami zarządzania misją oraz systemami i sensorami misji śmigłowca. Dzięki temu śmigłowiec może gromadzić, wytwarzać i szybko rozpowszechniać wśród innych jednostek sił informacje związane z funkcjami dowodzenia C2 czy szeroko rozumianego rozpoznania (ISR).

Proponowane przez PZL-Świdnik śmigłowce wielozadaniowe, mogłyby realizować zadania desantowo-szturmowe, eskortowe, wsparcia pola walki, w tym wojsk lądowych (CAS), mogłyby służyć do prowadzenia walki elektronicznej (EW) i jako powietrzny punkt dowodzenia, realizowałyby zadania poszukiwawczo-ratownicze (SAR), transportu medycznego w tym ewakuacji z pola walki (MEDIVAC, CASEVAC, CSAR), szybkiego przemieszczania osób kluczowych i dowódców. Zapewniałyby one również efektywne i nowatorskie możliwości w zakresie działania połączonego z systemami bezzałogowymi – Manned UnManned Teaming (MUMT).

Wybór polskiego śmigłowca wielozadaniowego tego rodzaju, jako następnego śmigłowca wojskowego dla Sił Zbrojnych, umożliwiłby dalszy rozwój produkcji i kompetencji śmigłowcowych w Świdniku. Byłaby to inwestycja w polskie zdolności - technologię oraz know-how, które wspierałaby tysiące miejsc pracy, ale przede wszystkim zwiększały zdolności obronne Polski.

Przesłanki militarne za takim rozwiązaniem, ale także przemysłowe są oczywiste. 
Nowoczesne śmigłowce wielozadaniowe dla Sił Zbrojnych mogą być produkowane w zakładach PZL-Świdnik. Bez ryzyka, które zwykle wiąże się z procesem rozwoju, te nowoczesne platformy oparte na najlepszych rozwiązaniach technologicznych są propozycją wartą rozważenia dla kraju takiego jak Polska, posiadającego znakomite dziedzictwo w domenie lotniczej. Polska rzeczywiście może pochwalić się blisko 100-letnią tradycją przemysłu lotniczego. Rozwój polskiego wariantu śmigłowca wielozadaniowego zapewniłby ciągłość funkcjonowania lotnictwa śmigłowcowego po wycofaniu wysłużonych Mi-2, ale już dziś ten śmigłowiec wypełniłby lukę potrzeb. W obecnych scenariuszach operacyjnych, śmigłowce wielozadaniowe wpisują się z jednej strony w dzisiejszą doktrynę operacji koalicyjnych saturacji przestrzeni powietrznej środkami bojowymi, a z drugiej strony ekonomiki eksploatacji floty. Z przemysłowego punku widzenia może to wkrótce zaowocować transferem technologii i współpracą z innymi polskimi firmami.

Tempo wprowadzania do służby nowych śmigłowców, dzięki krajowej produkcji może być efektywnie skorelowane ze wszystkimi obiektywnymi czynnikami, jak wycofywanie ze służby wyeksploatowanych śmigłowców, kwestie budżetowe, bieżące potrzeby operacyjne i pojawiające się pilne potrzeby. Elastyczność krajowej produkcji umacnia suwerenność.

Śmigłowce z PZL-Świdnik mogłyby być eksportowane z udziałem polskiego rządu w ramach transakcji międzyrządowych (G2G), co jest skutecznym narzędziem polityki przemysłowej i wsparcia krajowego eksportu. To ogromna szansa dla Polski także z punktu widzenia znaczenia na arenie międzynarodowej i prestiżu.

Dzięki krajowemu procesowi produkcji śmigłowców, obejmującego rozwój, kastomizację, produkcję i serwisowanie, utrzymywana byłaby specjalizacja polskiego przemysłu lotniczego, utrzymywane byłyby miejsca pracy, rozwijane byłoby szkolnictwo zawodowe, instytucje naukowo-badawcze, a w kraju pozostałyby środki napływające z podatków. W tym kontekście należy zauważyć, że przemysł obronny stanowi znaczną część krajowego PKB i w długim terminie stabilizuje przychody do budżetu państwa. 

Słabości wynikające z wydłużonych łańcuchów dostaw odsłoniła pandemia Covid-19, co skutkowało zakłóceniami na światowych rynkach. Krajowy przemysł odpowiednio wcześniej przygotowany do uczestnictwa w programach międzynarodowych zdobywa odporność na wstrząsy w łańcuchu dostaw, mitygując ryzyko dzięki silnym zasobom własnym. Pojawiające się zagrożenia i ewoluujące scenariusze geopolityczne wydają się tylko umacniać tę potrzebę.

__

 

Dowiedz się więcej o AW139W i AW149 z naszych broszur oraz zobacz jak wielozadaniowe śmigłowce radzą sobie z wykonywaniem misji - AW139W i AW149