Nota prawna

1.    Warunki użytkowania

Witamy na stronie internetowej PZL-Świdnik ("Witryna").  

Niniejsze warunki użytkowania określają ramy prawne regulujące dostęp i korzystanie z Witryny, dlatego prosimy o uważne zapoznanie się z nimi. Uzyskując dostęp do Witryny, zaznaczasz, że akceptujesz warunki użytkowania i że automatycznie zgadzasz się przestrzegać takich warunków użytkowania, jak również zmian do nich, które obowiązują w momencie Twojego dostępu do Witryny. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami użytkowania, prosimy o powstrzymanie się od korzystania z Witryny.

Niniejsze warunki użytkowania nie zmieniają ani nie modyfikują żadnej innej umowy, którą można zawrzeć z PZL-Świdnik lub jej filiami lub podmiotami stowarzyszonymi ("Leonardo").

2.    Korzystanie z witryny

Jeśli w pełni przestrzegasz niniejszych warunków użytkowania, Leonardo przyznaje Ci osobiste, niewyłączne, niezbywalne, bezpłatne i odwołalne prawo dostępu do Witryny i korzystania z niej. Wszelkie inne prawa są wyraźnie wyłączone, chyba że postanowiono inaczej w konkretnej pisemnej umowie. 

Dostęp do Witryny jest dozwolony tymczasowo i Leonardo zastrzega sobie prawo do wycofania lub zmiany Witryny w dowolnym czasie i według własnego uznania, w tym, bez ograniczeń, prawo do usuwania i/lub modyfikowania wszelkich warunków użytkowania i/lub wszelkich elementów, cech i funkcji Witryny.

W przypadku, gdy Leonardo uzna, że Twoje korzystanie z Witryny jest niezgodne z prawem i/lub niedozwolone i/lub narusza niniejsze warunki użytkowania, Leonardo zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich procedur, jakie uzna za konieczne, w tym do wypowiedzenia niniejszych warunków użytkowania oraz do podjęcia wszelkich kroków prawnych.

3.    Prawa własności intelektualnej

Leonardo jest właścicielem lub licencjobiorcą wszelkich praw własności intelektualnej Witryny oraz materiałów publikowanych na niej, w tym, bez ograniczeń, patentów, know-how, znaków towarowych, logo, oprogramowania, sprzętu, aplikacji, algorytmów, modeli, baz danych lub podobnych, oraz materiałów takich jak dokumenty, opracowania, zdjęcia, grafiki, ilustracje, filmy, teksty, oprogramowanie, projekty, zdjęcia ("Materiały") chronionych prawem autorskim. 

Nie wolno używać znaków towarowych, logo, materiałów i/lub innych informacji zastrzeżonych Leonardo zawartych w Witrynie bez wyraźnej pisemnej zgody Leonardo.

Twój dostęp i korzystanie z Witryny i jej zawartości nie daje Ci żadnych praw do własności intelektualnej Leonardo lub własności intelektualnej osób trzecich w odniesieniu do Materiałów.

Poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi w niniejszych warunkach użytkowania, żadne z Materiałów nie mogą być kopiowane, powielane, rozprowadzane, pobierane, nagrywane, zamieszczane lub przekazywane, w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek środków, w tym, lecz nie wyłącznie, elektronicznych, mechanicznych, fotokopiujących, nagrywających lub innych, bez uprzedniej pisemnej zgody Leonardo.

Zostaje Ci przyznaje ograniczone, niewyłączne prawo do tworzenia hiperłącza do tej Witryny, pod warunkiem, że takie łącze nie przedstawia Leonardo lub jakichkolwiek jego wyrobów i usług w fałszywy, wprowadzający w błąd, uwłaczający lub w inny sposób zniesławiający sposób. Żadna część tej Witryny nie może być udostępniana jako część innej strony internetowej poprzez wstawienie hiperłącza do Internetu lub w inny sposób. Niniejsza Strona i jej zawartość nie może być wykorzystywana do tworzenia baz danych jakiegokolwiek rodzaju ani przechowywana (w całości lub w części) w bazach danych w celu uzyskania dostępu przez użytkownika lub jakąkolwiek osobę trzecią, ani do rozpowszechniania jakichkolwiek baz danych zawierających całość lub część Strony lub jej zawartości. 

Wszelkie nieuprawnione użycie, powielanie i modyfikowanie jest zabronione. Wszystkie osoby naruszające prawo mogą zostać pozwane cywilnie i być oskarżone w pełnym zakresie obowiązującego prawa.

4.    Usługi

W Witrynie świadczymy pewne usługi oparte na aplikacjach zarządzanych przez Leonardo za pośrednictwem naszych centrów danych (usługi wewnętrzne).

Oprócz tych usług wewnętrznych, za pośrednictwem tej strony dostępna jest aplikacja o nazwie Walls.io, ściana społeczna, która pozwala na gromadzenie, edycję i przeglądanie treści z wielu platform mediów społecznościowych, w tym Linkedin, Twitter i innych.

Leonardo może, w dowolnym czasie, rozszerzyć zakres usług dostępnych za pośrednictwem Witryny. W takim przypadku, niniejsze warunki ogólne będą miały zastosowanie również do wszelkich innych usług jakie będą od czasu do czasu określane.

Uzyskując dostęp do serwisu i korzystając z niego, wyrażasz zgodę na następujące warunki:

a) Leonardo nie gwarantuje żadnej zawartości, dokładności i jakości produktów;

b) korzystanie z serwisu odbywa się na własne ryzyko i odpowiedzialność użytkownika;

c) Leonardo nie gwarantuje ważności, dokładności ani ciągłości usług;

d) Leonardo nie gwarantuje, że usługi będą odpowiadały wymaganiom użytkownika, lub że będą nieprzerwane, wygodne, bezpieczne lub wolne od błędów;

e) Leonardo nie gwarantuje wyników, które są oczekiwane, spodziewane lub uzyskane w wyniku korzystania z usługi;

f) Leonardo może w każdej chwili zawiesić lub definitywnie przerwać świadczenie usług, w całości lub częściowo.

5.    Media społecznościowe

Leonardo jest aktualnie obecny na najważniejszych portalach społecznościowych (np. Facebook, Twitter, YouTube). Korzystając z któregokolwiek z nich, wyrażasz zgodę na przestrzeganie wszelkich innych obowiązujących warunków użytkowania specyficznych dla danej platformy.

Leonardo i jego filie lub podmioty stowarzyszone, następcy, cesjonariusze, pracownicy, przedstawiciele, dyrektorzy, członkowie zarządu i udziałowcy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za treści osób trzecich zamieszczone lub pojawiające się na tych stronach, w tym, lecz nie wyłącznie, za treści i linki zamieszczone przez użytkowników. Leonardo i jego filie lub podmioty stowarzyszone, następcy, cesjonariusze, pracownicy, przedstawiciele, dyrektorzy, członkowie zarządu i udziałowcy nie kontrolują ani nie przyjmują odpowiedzialności za treści osób trzecich i nie składają żadnych oświadczeń dotyczących dokładności i kompletności treści, informacji, opinii, roszczeń lub porad.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie swoje wypowiedzi dokonane na portalach społecznościowych.

Zgadzasz się, że Twoje wypowiedzi nie mogą:

  • być nieodpowiednie, obraźliwe, obelżywe, oszczercze, rasistowskie, nienawistne, seksistowskie, obsceniczne, homofobiczne, podburzające lub nieistotne w odniesieniu do omawianych tematów;
  • być nieprzyzwoite, jednoznaczne seksualnie lub pornograficzne;
  • być fałszywe, niedokładne, wprowadzające w błąd lub oparte na plotkach;
  • być nadmiernie powtarzające się lub stanowić "spam";
  • być zastraszające;
  • być bezprawne;
  • ujawniać danych osobowych jakiejkolwiek innej osoby;
  • naruszać jakichkolwiek praw własności intelektualnej Leonardo i/lub osób trzecich (takich jak prawa autorskie, prawa do baz danych, tajemnice handlowe, informacje poufne lub znaki towarowe);
  • podszywać się pod inne osoby.

Leonardo zastrzega sobie prawo do blokowania lub usuwania wypowiedzi (komunikatów, postów i/lub innych materiałów) w dowolnym czasie.

Leonardo zastrzega sobie prawo do ujawnienia Twojej tożsamości osobom trzecim, które twierdzą, że jakakolwiek treść zamieszczona lub przesłana przez Ciebie na strony mediów społecznościowych stanowi naruszenie jakiegokolwiek obowiązującego prawa lub jakiejkolwiek władzy, która jest do tego zobowiązana przez obowiązujące prawo.

6.    Zewnętrzne wykorzystanie zawartości witryny Leonardo

Z wyjątkiem przypadków określonych w Witrynie jako wyraźnie zabronione, zezwala się na robienie i wykorzystywanie zdjęć publikowanych na Multimediach Leonardo w celu wykorzystania ich przez pracowników prasy, środowiska akademickiego organizacji non-profit, wyłącznie do użytku niekomercyjnego i informacyjnego. Leonardo okresowo dodaje, zmienia, poprawia lub aktualizuje Materiały bez uprzedzenia. Jednakże, w żadnym wypadku Leonardo ani żadna z jego filii nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek straty, szkody, odpowiedzialność lub wydatki poniesione lub doznane, które rzekomo wynikają z użycia zdjęć, filmów i artykułów zmienionych przez Ciebie lub użytych w celu oczernienia, zniesławienia lub pomówienia Leonardo, jego dyrektorów, członków zarządu i pracowników.

7.    Linki do stron internetowych osób trzecich

Witryna może zawierać linki do stron internetowych obsługiwanych przez podmioty inne niż Leonardo. Linki te są udostępniane wyłącznie dla ułatwienia odniesienia informacji. Użytkownik winien rozumieć i akceptować, że Leonardo nie ma żadnej kontroli nad takimi stronami i że, jako osoba trzecia, Leonardo nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za (i) dostępność lub jakąkolwiek treść, dokładność, jakość, reklamy, produkty, usługi lub inne materiały, które są zamieszczone lub są dostępne z serwisów, które mogą być powiązane z Witryną Leonardo, lub (ii) przepisy dotyczące ochrony danych obowiązujące na takich stronach internetowych.

Produkty i usługi oferowane na stronach internetowych prowadzonych przez podmioty inne niż Leonardo nie mogą być uważane za w jakikolwiek sposób sponsorowane, udostępniane lub wspierane przez Leonardo.

Zamieszczenie przez Leonardo linków nie oznacza poparcia dla materiałów zawartych na tych stronach ani powiązania z ich użytkownikami.

Ponadto, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Leonardo nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek straty lub szkody, które użytkownik może ponieść korzystając z tych witryn.

Leonardo nie ponosi odpowiedzialności za linki hipertekstowe do Witryny z jakichkolwiek stron internetowych osób trzecich.

8.    Bezpieczeństwo i ochrona danych

Leonardo przetwarza informacje o Tobie zgodnie ze swoim oświadczeniem o ochronie prywatności. Musisz zapoznać się z Polityką Prywatności i Polityką Plików Cookie Leonardo, które zawierają ważne informacje na temat wykorzystania Twoich danych osobowych, inne informacje dotyczące Twojej prywatności oraz naszych procesów i polityk bezpieczeństwa i które stanowią część niniejszych warunków użytkowania.

9.    Odpowiedzialność i zrzeczenia się odpowiedzialności

Cała zawartość Witryny jest dostarczana na zasadzie "jak jest" i "jak dostępna" wyłącznie dla celów informacyjnych. Leonardo nie składa żadnych oświadczeń i/lub gwarancji, ani nie składa żadnych obietnic (wyraźnych lub dorozumianych) w odniesieniu do Witryny lub jej zawartości.

Leonardo zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z polegania na takich materiałach przez Użytkownika, osobę odwiedzającą Witrynę lub osobę, która może zostać poinformowana o ich treści.

Użytkownik wyraźnie zgadza się, że wszelkie decyzje lub działania podejmowane przez niego na podstawie informacji udostępnianych na Stronie lub za jej pośrednictwem są podejmowane według własnego uznania i na własne ryzyko.

W żadnym wypadku, włączając w to, ale nie ograniczając się do zaniedbania, Leonardo i/lub jakiekolwiek z jej spółek zależnych lub stowarzyszonych, następców, cesjonariuszy, pracowników, przedstawicieli, dyrektorów, członków zarządu i udziałowców nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne lub wynikowe straty lub szkody wynikające z lub w inny sposób związane z Witryną, wszelkimi witrynami internetowymi z nią powiązanymi oraz wszelkimi informacjami lub materiałami na niej.

Jeśli ktokolwiek wniesie roszczenie przeciwko Leonardo związane z Twoimi działaniami lub wypowiedzią, użytkownik musi zabezpieczyć i uchronić Leonardo przed wszelkimi szkodami, stratami i wydatkami jakiegokolwiek rodzaju (w tym opłatami i kosztami prawnymi) związanymi z takim roszczeniem.

Użytkownik rozumie i zgadza się również, że firma Leonardo i/lub jej spółki zależne lub stowarzyszone, następcy, cesjonariusze, pracownicy, przedstawiciele, dyrektorzy, kierownicy i udziałowcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikowe lub jakiekolwiek inne szkody związane z lub wynikające z niemożności uzyskania dostępu do Witryny lub korzystania z niej z jakiegokolwiek powodu lub z jakiejkolwiek awarii, błędu, pominięcia, przerwy, wady, opóźnienia, wirusów komputerowych.

10.    Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsze warunki użytkowania są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem włoskim.

Użytkownik nieodwołalnie wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję właściwego sądu znajdującego się w Rzymie (Włochy) dla wszelkich sporów związanych z lub odnoszących się do niniejszych warunków użytkowania, z wyłączeniem jakiejkolwiek innej jurysdykcji.

11.    Inne postanowienia

Niniejsze warunki użytkowania stanowią całość umowy pomiędzy użytkownikiem 

a Leonardo w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy i zastępują warunki wszelkich innych komunikatów lub reklam dotyczących Witryny.

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków użytkowania zostanie uznane przez sąd lub organ regulacyjny za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać.

Zaniechanie przez którąkolwiek ze stron wykonywania lub egzekwowania jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych warunków użytkowania nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

Żadne z postanowień niniejszego dokumentu nie może być interpretowane jako przyznanie, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek praw osobom trzecim, a osoby trzecie nie mają prawa egzekwować jakichkolwiek postanowień niniejszego dokumentu wobec Leonardo.