Polityka Prywatności

Nota informacyjna

Niniejsza polityka ma zastosowanie do czynności związanych z przetwarzaniem danych wykonywanych na stronie https://www.pzlswidnik.pl  (“Witryna”). Administratorem danych osobowych (“Dane”) jest PZL-Świdnik., Numer KRS: 0000028780, z siedzibą w Świdniku, Aleja Lotników Polskich 1, 21-045 , w osobie swojego przedstawiciela prawnego pro tempore (“Administrator Danych” lub “Spółka”). Administrator Danych przekazuje poniższą informację o ochronie danych zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia UE nr 679/2016 zmienianego i integrowanego od czasu do czasu ("RODO") oraz uzupełniającymi je przepisami międzynarodowymi - europejskimi i włoskimi – zmienianymi i integrowanymi od czasu do czasu (łącznie, wraz z RODO, "Obowiązujące Prawo Prywatności").

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Jak lepiej wyjaśniono w sekcjach, które umożliwiają użytkownikom dołączenie - poprzez podanie swoich danych osobowych - do usług zarezerwowanych dla użytkowników Witryny, Dane użytkowników, których to dotyczy, są przetwarzane na podstawie wniosków wyraźnie złożonych przez nich, od czasu do czasu, za pośrednictwem Witryny. W szczególności, wszystkie czynności związane 
z gromadzeniem i późniejszym przetwarzaniem Danych mają na celu realizację następujących celów:

 • udostępnianie treści dostępnych w Serwisie;
 • zarządzanie relacjami z klientem. W szczególności, na Stronie dostępne są różne formy kontaktu: za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez które użytkownik może wskazać swój adres e-mail w celu uzyskania informacji o produktach, lub oficjalnej komunikacji ze strony Spółki. W obu przypadkach Witryna nie przechowuje Danych użytkownika, ponieważ są one natychmiast przekazywane do odpowiednich działów spółki.
 • ogólny wniosek o udzielenie informacji;
 • przekierowywanie użytkowników na strony osób trzecich, na których mogą oni uzyskać dostęp do zastrzeżonych obszarów, którymi są zainteresowani. Witryna nie umożliwia dostępu do żadnego obszaru zastrzeżonego; w takim przypadku prośby użytkownika o wprowadzenie jego/jej Danych w celu rejestracji i późniejszego przetwarzania będą zarządzane przez zewnętrznego dostawcę zastrzeżonej strony dostępu, w dalszej części konkretna informacja o przetwarzaniu danych osobowych, pod warunkiem uzyskania konkretnej zgody osoby, której Dane dotyczą;
 • dostarczanie informacji handlowych na temat usług świadczonych przez Administratora Danych i/lub jego spółki powiązane;
 • przestrzeganie obowiązków przewidzianych przepisami prawa lub obowiązującymi ustawami lub rozporządzeniami, a także decyzjami i wytycznymi wydanymi przez właściwe organy/jednostki nadzoru i kontroli.

Administrator Danych nie będzie wykorzystywał zebranych danych do celów innych niż te związane z konkretną usługą, o której mowa powyżej, na którą użytkownik wyraził zgodę, lub tylko w granicach wskazanych w formularzu z dalszymi szczegółowymi informacjami, towarzyszącymi innej i konkretnej usłudze zamówionej przez użytkownika. 

Kto przetwarza Twoje Dane

W celach związanych ze świadczeniem usług, do których przyłączył się użytkownik, Dane mogą być dostępne dla osób trzecich, takich jak spółki stowarzyszone, a także konsultanci, którzy pomagają Administratorowi Danych w spełnianiu żądań użytkowników (np. kancelarie prawne i podatkowe), którzy będą działać, w zależności od konkretnego przypadku, jako niezależni Administratorzy Danych lub jako Podmioty Przetwarzające, zgodnie z art. 28 RODO. Dodatkowo, Dane będą przekazywane stronom trzecim, dla których przekazanie danych jest niezbędne do zachowania zgodności z obowiązującym prawem lub przepisami.

Aktualna lista Podmiotów Przetwarzających jest dostępna na żądanie pod następującymi adresami e-mail Administratora Danych: 
dpo.leonardo@leonardo.com lub dpo.leonardo@pec.leonardocompany.com.

W ramach organizacji Administratora Danych, Dane będą udostępniane osobom wyraźnie upoważnionym przez samego Administratora Danych do przetwarzania danych osobowych. Upoważnione osoby są identyfikowane wśród personelu działającego w jednym z następujących obszarów: administracja, komunikacja, księgowość i technologiczne utrzymanie systemów informatycznych. Osoby te, wyznaczone przez Administratora Danych jako upoważnione do przetwarzania Danych, wykonują czynności przetwarzania niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów.

Dane nie będą rozpowszechniane ani przekazywane do krajów trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), chyba że w konkretnym formularzu informacyjnym zaznaczono inaczej.

W jaki sposób przetwarzamy Dane

Dane:

 • będą przetwarzane w sposób i zgodnie z procedurami, które są ściśle niezbędne do spełnienia żądań użytkownika oraz poprzez operacje lub zestaw operacji określonych w art. 4, ust. 1, nr 2 RODO;
 • będą również przetwarzane przy użyciu narzędzi elektronicznych lub zautomatyzowanych, jak również przy użyciu narzędzi papierowych/ręcznych. W związku z tym należy pamiętać, że Dane będą przechowywane w archiwach papierowych i elektronicznych znajdujących się w siedzibie Administratora oraz na innych serwerach na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dane będą przetwarzane z uzasadnieniem związanym z konkretnymi celami, dla których zostały zebrane, oraz zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie prywatności, a także dla celów wymienionych powyżej lub określonych od czasu do czasu w dalszych informacjach przekazywanych użytkownikowi.

Dane będą przetwarzane przez okres ściśle niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Kategorie danych i możliwość wyrażenia zgody

Dane, które będą przetwarzane to te, które są ściśle niezbędne do spełnienia żądania użytkownika, jak również Dane, które są opcjonalnie dostarczone przez użytkownika, a które nie są ściśle niezbędne do przetworzenia żądania. Jeżeli Użytkownik odmówi podania swoich Danych lub zgody na ich przetwarzanie, jeżeli jest to wymagane:

 • w przypadku Danych ściśle niezbędnych do spełnienia żądania użytkownika, taka odmowa uniemożliwi Administratorowi Danych spełnienie żądań;
 • w przypadku Danych przekazanych opcjonalnie, odmowa taka uniemożliwi wykonanie przynajmniej części żądanych usług lub dostarczenie użytkownikowi informacji handlowych dotyczących usług oferowanych przez Administratora Danych i powiązanych z nim spółek. 

Dane przeglądania

Podczas normalnego funkcjonowania, systemy informatyczne i procedury programowe wykorzystywane do obsługi Witryny gromadzą pewne Dane osobowe, których transmisja jest związana z wykorzystaniem protokołów komunikacji internetowej. Informacje te nie są gromadzone w celu powiązania ich ze zidentyfikowanymi podmiotami danych, ale ze względu na ich charakter mogą, poprzez przetwarzanie i łączenie z danymi posiadanymi przez strony trzecie, umożliwić identyfikację użytkowników.

Ta kategoria danych obejmuje adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników łączących się ze stroną internetową, adresy URI (Uniform Resource Identifier) żądanych zasobów, czas żądania, środki użyte do przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi z serwera (pomyślny, błąd itp.) oraz inne parametry związane z systemem operacyjnym i środowiskiem komputerowym użytkownika.

Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych statystyk dotyczących korzystania z Witryny oraz w celu sprawdzenia poprawności jej działania. Po opracowaniu takie Dane są natychmiast usuwane. Ponadto, Dane mogą być wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw komputerowych w odniesieniu do Witryny; poza tą ewentualnością, obecnie Dane na Witrynie nie są przechowywane dłużej niż siedem dni.

Dane dobrowolnie przekazane przez użytkownika

Dane ogólnie wymagane do korzystania z Witryny to informacje biograficzne i dane kontaktowe. Opcjonalne, wyraźne i dobrowolne wysyłanie wiadomości e-mail na adresy wskazane na Stronie przez użytkownika pociąga za sobą późniejsze uzyskanie adresu nadawcy, niezbędnego do udzielenia odpowiedzi na zapytania użytkownika, jak również wszelkich innych danych osobowych zawartych w wiadomości. Konkretne informacje zbiorcze będą sukcesywnie podawane lub wyświetlane na stronach Serwisu przygotowanych dla poszczególnych usług na żądanie lub w celu rejestracji w zastrzeżonych obszarach Serwisu. Zazwyczaj Dane należące do szczególnych kategorii zgodnie z art. 9 RODO nie będą przetwarzane. Jednakże, jeśli dane należące do szczególnych kategorii będą przetwarzane, użytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie i zostanie poproszony o wyrażenie na to zgody.

Pliki Cookies i inne technologie odczytujące/zapisujące informacje na terminalu użytkownika

W niniejszej Witrynie Administrator Danych może wykorzystywać pliki cookies (małe pliki tekstowe przesyłane z Witryny do urządzenia używanego przez użytkownika do nawigacji) oraz inne technologie odczytywania/zapisywania informacji na urządzeniu użytkownika, takie jak fingerprinting, email-tracking lub Clear GIF/Beacons. Ich celem jest analiza dostępu użytkownika do określonej strony internetowej, w celu dostosowania i usprawnienia nawigacji użytkownika oraz wzbogacenia profilowania użytkownika dla celów reklamowych i/lub handlowych.
Pliki cookie mogą być "tymczasowe" (zwane również sesyjnymi, ponieważ są usuwane po zakończeniu połączenia) lub "stałe" (pozostają zapisane na dysku twardym użytkownika, chyba że użytkownik je usunie).

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak ustawić preferencje dotyczące wykorzystania plików cookie w przeglądarce, należy zapoznać się z następującymi instrukcjami:

Więcej informacji na temat rodzajów plików cookies wykorzystywanych przez Serwis, funkcjonalności umożliwiających ich włączenie lub wyłączenie, można znaleźć w "Polityce Plików Cookies".

Aby skorzystać z praw użytkowników w zakresie stosowania plików cookies i innych narzędzi profilowania, prosimy o kontakt na następujący adres e-mail Administratora Danych DPO.leonardo@leonardo.com, zgodnie z poniższym opisem.

Prawa osoby, której dotyczą Dane

W odniesieniu do danych przechowywanych przez Administratora Danych, użytkownicy Witryny mogą korzystać ze wszystkich praw określonych przez Obowiązujące Prawo Prywatności, a w szczególności: zwrócić się do Administratora Danych o potwierdzenie faktu przetwarzania ich danych osobowych, pochodzenia tych danych, logiki i celów przetwarzania, kategorii podmiotów, którym Dane mogą być przekazywane, jak również danych identyfikacyjnych Administratora Danych i jego Podmiotu Przetwarzającego Dane;

 • żądanie dostępu do danych osobowych, anonimizacji, sprzeciwu, sprostowania, aktualizacji, integracji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • •    sprzeciwianie się przetwarzaniu danych osobowych w granicach określonych przez obowiązujące prawo o ochronie prywatności;
 • •    korzystanie z prawa do przenoszenia danych;
 • •    wycofania swojej zgody (jeśli stanowi ona niezbędną podstawę prawną do przetwarzania danych) w dowolnym momencie, bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania danych opartego na zgodzie przed jej wycofaniem;
 • •    złożenie skargi do włoskiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, postępując zgodnie z procedurami i instrukcjami opublikowanymi na jego oficjalnej stronie internetowej pod adresem garanteprivacy.it; 
 • •    Aby skorzystać z praw określonych przez obowiązujące Prawo Prywatności, prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza, dostępnego pod poniższym linkiem, i przesłanie go na adres: dpo.leonardo@leonardo.com lub dpo.leonardo@pec.leonardocompany.com.

W celu uzyskania informacji, wniosków lub raportów dotyczących prywatności danych, prosimy o kontakt na jeden z wymienionych adresów e-mail.

Wszelkie poprawki, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych dokonane na wniosek użytkownika - chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało nieproporcjonalnie dużego wysiłku - zostaną przekazane przez Administratora Danych każdemu z odbiorców, którym Dane osobowe zostały ujawnione. Administrator Danych może powiadomić użytkownika o tych odbiorcach, jeśli użytkownik tego zażąda.

W celu zapoznania się z wszelkimi zmianami lub poprawkami do polityki prywatności stosowanej przez administratora danych, wynikającymi głównie ze zmian w przepisach, prosimy o regularne przeglądanie niniejszego dokumentu.