Projekty Zakończone

Projekt pt.  „Rozbudowa infrastruktury zaplecza badawczo-rozwojowego Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik Spółka Akcyjna wraz z zatrudnieniem wykwalifikowanej kadry” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa I „Nowoczesna gospodarka”, Działanie I.3 Wspieranie innowacji.

Zakres projektu obejmował prace związane z modernizacją zaplecza badawczo-rozwojowego w celu umożliwienia prowadzenia zaawansowanych prac B+R na światowym poziomie i zwiększenia udziału firmy w budowaniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA).W szczególności obejmował następujące prace:

  • modernizacja pomieszczeń i zakup specjalistycznych urządzeń dla Laboratorium Zaawansowanych Technologii umożliwiających wykonawstwo „demonstratorów technologicznych”;
  • zakup specjalistycznego nowoczesnego wyposażenia dla Laboratorium Badań i Pomiarów Naziemnych oraz Laboratorium Badań i Pomiarów w Locie umożliwiającego realizację zaawansowanych programów badań własnych „demonstratorów technologicznych” oraz realizację europejskich projektów badawczych;
  • zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla zespołów realizujących prace projektowo-badawcze i opracowujących zaawansowane technologie;
  • pełna modernizacja istniejącego budynku Zakładu Badawczo-Rozwojowego dla potrzeb oddziałów projektowo-badawczych, technologicznych oraz Laboratorium Zaawansowanych Technologii;
  • wykonanie infrastruktury zewnętrznej w tym infrastruktury umożliwiającej pro-ekologiczne doprowadzenie niezbędnych mediów i nośników energii do infrastruktury zaplecza badawczo-rozwojowego;
  • Rekrutacja i szkolenie wysokokwalifikowanej kadry;
  • stworzenie nowych i ergonomicznych stanowisk pracy oraz przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi nowoczesnych, technicznie zaawansowanych urządzeń.

Termin realizacji projektu: lata 2010 - 2015
Wartość całkowita projektu: 78 806 252,02 PLN
Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa:
32 982 130,60 PLN.